Student Continuity of Learning Plan (Kreyòl Ayisyen) - March 27

Chè Zami,

Bonjou. Mwen swete ke fanmi ou an sante epi nou pòte nou byen malgre defi sosyetal san parèy sa a yo. Tanpri konnen ke ou nan panse ak priyè kotidyen mwen yo.

Norwich Free Academy pral mete an pratik yon Kontinyite Plan Aprantisaj (CLP) mèkredi 1 avril 2020.

Nou vle pou plan sa a gen karaktè reflechi ak pratik pou tout kominote NFA nou an.  Sa ki pi enpòtan ankò, CLP a fokis nan ede tout elèv NFA yo reyisi nan anviwònman aprantisaj a distans sa a.  Objektif

plan nou an genyen de faz Premyèman, nou vle asire yon kontinyite nan eksperyans aprantisaj pou tout

elèv NFA yo.  Dezyèmman, nou vle bay opòtinite aprantisaj ekitab ak sipò ki apwopriye.

Plan an, ki rich nan enfòmasyon, disponib pou elèv yo sou Portal MyNFA yo.  Epi, pou paran/gadyen yo, yo kapab jwenn li la a

Nou apresye anpil pasyans ou ak konpreyansyon ou pandan peryòd sa a.  Sa a se yon bagay nouvo pou elèv yo ak pwofesè yo epi pasyans enkondisyonèl, konpreyansyon ak konfyans pral ede nou simonte

sitiyasyon inik sa a ansanm.  Pa janm bliye - nou se NFA !

Ak tout respè,

David J. Klein
Direktè Lekòl la