Interim Learning Opportunities (Kreyòl Ayisyen) - March 19
Chè Zami,
 
Salitasyon soti nan Norwich Free Academy. Mwen souwete ke fanmi ou an sante epi yo pòte yo byen pandan defi sosyetal nou pat janm wè anvan/san presedan sa a yo. Pandan n ap kontinye navige nan sitiyasyon trè difisil sa a, mwen atire atansyon ou sou kèk Opòtinite Aprantisaj Pwovizwa ke nou bay a tout elèv NFA yo.   
 
Opòtinite Aprantisaj Pwovizwa ki rekòmande yo pa kapab ranplase eksperyans nan salklas la, sepandan, yo genyen pou objektif kenbe elèv nou yo aktif entelektyèlman, angaje epi konekte ak NFA.  
 
Premye resous edikatif la pou konsidere se Khan Academy, yon zouti aprantisaj konplè sou entènèt kote tout elèv NFA yo genyen yon kont. Khan Academy mete aksan sou aprantisaj pèsonalize, sa ki pèmèt elèv yo pratike nan pwòp vitès pa yo. Kòm repons nan fèmti lekòl nasyonal san parèy sa a yo, Khan Academy te kreye/konsevwa tou yon orè lekòl byen estriktire ki ta kapab itil ou pou kenbe elèv ou yo nan travay/fokis pandan tout jounen an. Nou ankouraje/envite w klike la a pou enfòmasyon sou Khan Academy.
 
Anplis, edikatè NFA yo te founi resous aprantisaj pou konplete orè ak estrikti ke Khan Academy te kreye. Ou kapab jwenn resous adisyonèl NFA yo isit la/Resous siplemantè NFA rekòmande yo la a
 
Nou espere sensèman ke Opòtinite Aprantisaj Pwovizwa sa a yo pral sèvi pou kenbe pitit ou a(yo) angaje pandan sitiyasyon espesyal sa a. Nou patisipe nan konferans telefonik frekan/souvan (chak jou ak/oswa chak semèn) ak Gouvènè Lamont, Depatman Edikasyon CT ak distri eskolè/lekòl lokal ak rejyonal yo pou kapab metrize plan yo atravè tou Eta a epi chèche rekòmandasyon ak sijesyon.  
 
Nou pral kontinye kenbe ou enfòme sou jan bagay yo devlope de tanzantan. Tanpri, fè pitit ou (yo) konnen ke mwen/nou fè/genyen anpil sousi pou yo epi nou tris lè nou pa wè yo nan Campus la.     
 
 
Respeksyezman, 
 
David J. Klein