NFA Reopening Plan (Kreyòl Ayisyen)

 

Bonswa,

Aswè a, mwen prezante aktyèl nou relouvri plan nan Konsèy la NFA nan administratè yo. Pandan ke eta a obligatwa ke nou prepare pou twa posiblite ouvèti distenk - tout elèv yo chak jou, modèl ibrid, tout aprantisaj aleka - nou te resevwa konsèy la yè ke lekòl tankou nou fè, an reyalite, gen plis fleksibilite nan deside pi bon fason an ak pi bon yo louvri pou elèv nou yo, fakilte ak anplwaye yo.

Baze sou sa, ak diskisyon aswè a a ak Komisyon Konsèy nou an, Mwen ekri pou enfòme ou ke nou ap planifye yo kòmanse ane nou apre yon modèl aprantisaj ibrid. Avèk remak ou pou bay yon anviwònman ki san danje ak opòtinite pou aprantisaj an pèsòn, Gwoup Travay la pou reouvri a santi li gen konfyans pi bon - e pi bon - apwòch pou nou pran.

Modèl sa a pral pote mwatye nan elèv nou yo nan kanpis Lendi ak Madi ak mwatye Jedi ak vandredi. Chak gwoup ap patisipe nan aprantisaj aleka nan Mèkredi ak lòt jou yo nan semèn nan yo pa sou lakou lekòl la. Plan sa a pral pèmèt plis tan preparasyon pou fakilte nou yo menm jan nou amelyore aprantisaj la aleka ki te pran plas nan prentan an. Li pral tou pèmèt nou yon chans byen netwaye kanpis nou an de fwa nan yon semèn.

Gen anpil travay pou fè pou nou ka fonksyone nèt plan nou an. Mwen konnen w ap gen kesyon, ak èspere ke anpil nan yo pral reponn nan plan nou an. Gen lòt ki pral reponn nan tan kòm nou kontinye devlope apwòch nou an. Mwen asire ou ke nou pral bay enfòmasyon sou yon baz regilye, ki gen ladan ki jan campus nou an ap gade anba modèl sa a. Ou pral wè ki sa salklas nou yo ap sanble. Ou pral wè kisa kafeterya nou an ap sanble ak konprann modèl nouvo trafik nou an.

Èske w gen sa a konsantre ak yon mwa yo ale enpòtan kòm li pral kite nou konpoze sou sa nou bezwen akonpli yo dwe pare. Pandan ke nou ap toujou ap kontwole sitiyasyon an nan kominote nou an, nou antisipe itilize modèl la ibrid pou antye de premye semès la. Yon desizyon sou dezyèm semès la pral rive lè nou ka konplètman evalye kote bagay sa yo kanpe pita nan sezon otòn sa a. Epi, menm jan ou konnen nan prentan an, chanjman ka rive nenpòt ki lè.

Komisyon Konsèy la tou apwouve kalandriye ajiste nou yo. Premye jou pou elèv nevyèm ane yo ak elèv Sachem yo se lendi 31 out. Premye jou pou tout lòt yo se Madi 1 septanm.

Fanmi nevyèm ane yo, ou pral resevwa plis enfòmasyon sou ki jan elèv ou a ap pi bon aklima nan kanpis nou an ane sa a. Nou ap travay nan plan sa yo kounye a.

Kòm ou konnen, tout pwosesis sa a trè likid. Mwen mande pou nou kontinye pasyans pandan n ap travay nan tout eleman nan kòmansman ane lekòl nou an. Pral gen kesyon, epi nou pral kontinye pataje enfòmasyon pandan plan yo ap devlope.

Brian M. Kelly
Head nan lekòl la

NFA 2020-2021 pou reouvri Plan